Bulunduğunuz sayfa :

Ana Sayfa >> Hakkımızda >> Resmi Senedimiz

RESMİ SENEDİMİZ

Madde 1. VAKFIN ADI VE İLKELERİ

Vakfın adı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı'dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir. Aşağıdaki maddelerde Beyaz Nokta Vakfı kısaca "Vakıf"; Beyaz Nokta Dernekleri ise kısaca “Dernek” olarak anılacaktır.

Vakfın ana ilkeleri şunlardır:

 • Bilimsellik
 • Ekolojik sistemi (doğayı) referans alma
 • Sürekli Gelişim
 • Erdem
 • Kamusal Şeffaflık

Madde 2. AMAÇ

Vakfın Amaçları genelde toplumun, özelde ise toplumun etkin kesimlerinin sorun çözme kabiliyetlerini artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda üzerinde durulacak konular, toplumumuzdaki çeşitli akıl ve/ya erdem dışı tutum ve davranışların ürettiği sorunların kökleri durumunda olan Kaynak Sorunlar ve/ya bunların çeşitli bileşimleridir. “Beyaz Nokta” Hareketi işte bu yaklaşımla, sorunların köklerine inerek toplum yaşamının tüm kesitlerinde akılcılık ve erdem'i egemen kılmayı amaçlamıştır.

Madde 3. VAKIF MERKEZİ

Vakfın merkezi İstanbul'dur. Adresi, Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:74/A Torun Center, Kat: B-1, Garden Ofis No: 171 (E:98), 34394 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul olup, adres değişikliği olduğunda ilgili mercilere bildirilir.

Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde ve/ya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

Madde 4. VAKFIN FAALİYETİ

Vakıf, amacını gerçekleştirmek için:

 1. Toplumun, yöneten kesimlerin ve ekonomik yaşamın zaman zaman çeşitli nedenlerle içine girebileceği reaksiyoner ve sarmal (spiral), birbirini tırmandırıcı tavırlar ve/ya eğilimler yerine, İşbirliği Tavrı'nın geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapar,
 2. Toplumdaki çeşitli kesimlerle, fiziki ve sosyal kirliliklere karşı gönüllü anlaşmalar yapar, bunları ve bunların ihlali halinde ihlal edenleri kamuoyuna duyurur, bu gönüllü anlaşmaları imzalayanların haksız rekabetle karşılaşmamaları için şikayet sistemleri kurar veya kurulmasına yardımcı olur, Beyaz Nokta Dernekleri tarafından kurulan şikayet sistemlerinin gerektirdiği koordinasyonu sağlar. Bu amaçla Dernek'lere gereken hertürlü desteği sağlar,
 3. Yöresel ve yurt çapında, amaçları yönünde yararlı görülen konularda araştırmalar yapar, bunlara dayalı projeler hazırlar ve bunları finanse etmek üzere gelir yaratıcı projeler hazırlar ve uygular,
 4. Ülke sorunları konusunda çözümler üretilmesini sağlar ve gerek bu yolla gerekse diğer yollarla üretilen bilgileri Beyaz Nokta Derneklerine ve diğer kesimlere iletmek üzere yurt içinde ve dışında konferanslar, sempozyumlar, panel ve benzeri eğitici ve/ya tanıtıcı toplantılar, mesleki geziler, barış ve dostluk ödülleri, bilgi yarışmaları, kurslar ve çeşitli eğitim teknolojileri kullanılarak hazırlanabilecek eğitim programları düzenler,
 5. Amacının gerçekleşmesinde etkili olabilecek Türk veya yabancı kuruluşlarla ilişki kurar. Bunlara, münferiden veya birlikte uygulanmak üzere faaliyet planları önerir,
 6. Yurtdışı gönüllü katkı kaynaklarını, Vakfın amaçları yönünde muhtelif kampanyalarla harekete geçirir. Bunları kısmen veya tamamen, resen veya birlikte uygular,
 7. Çeşitli imkanları değerlendirip harekete geçirerek, amaçları yönünde faaliyet gösteren veya gösterecek Türk veya diğer gerçek, veya tüzel kişilere danışmanlık, işgücü, mekan, doküman, belge, mali destek, kredi, burs, ödül, vb. imkan sunmaya gayret gösterir,
 8. Yurt dışında bulunan nitelikli Türk insangücünün bilgi, deneyim ve ekonomik güçlerinin Türkiye veya yurt dışında Vakıf amaçları doğrultusunda etkili kılınmasına çalışılır,
 9. Amaçları doğrultusunda yapılacak işlere kaynak sağlamak için, gerekli izinler alınarak gönüllü katılım ve yardım ve bağış kampanyaları, piyangolar, kermesler, satış, açık artırma vb. fon yaratma çalışmaları yapılır. Bu amaçla, Vakıf Senedinde yazılı her türlü iktisadi faaliyeti yapar,
 10. Çalışmalarına fon yaratmak için keza, ulusal ve uluslararası yardım ve destek kuruluşlarının fonlarından, araştırma ve uygulama bütçelerinden, kredilerinden, burslarından ve diğer nakdi, ayni ve kurumsal desteklerinden 5072 sayılı yasa hükümleri saklı kalmak üzere yararlanmaya çalışır,
 11. Çeşitli kuruluşların reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler bütçelerinden 5072 sayılı yasa hükümleri saklı kalmak üzere vakıf faaliyetlerine ek imkanlar yaratılmaya çalışılır. Kamu dahil tüm kuruluşlara projeler önerilir. Bu projelerin kuruluşların kendilerince veya birlikte gerçekleştirilmesi sağlanır,
 12. Yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurdun çeşitli yörelerinde, Vakıf ile benzer amaçları haiz Beyaz Nokta Dernekleri ile yurt içinde ve dışında, amaç benzerliği veya birliği bulunan diğer örgütlerin kurulmasına ve/ya gelişmesine önayak olunur. Mevcut veya kurulacak bu tür kuruluşların uygun görülen organlarına katılınabilinir,
 13. Radyo ve Televizyon kurmak hariç olmak üzere her türlü süresiz ve süreli, basılı, işitsel ve/ya görsel yayın, bilgisayar programı vb. iletişim araçlarını resen veya çeşitli kuruluşlarla 5072 sayılı yasa hükümleri saklı kalmak üzere işbirliği yaparak üretir. Bunları yurt içi ve dışında ilgili ihtiyaç sahiplerinin yararına bedelli veya bedelsiz olarak sunar,
 14. Amaçları doğrultusunda burslar verir,
 15. Eğitim tesisleri kurar ve bu eğitim tesislerinin en az % 10 kapasitesini yetenekli, ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere tahsis eder,
 16. Akılcılık(bilimsellik) ve erdem başta olmak üzere Beyaz Nokta ilkelerinin yerleşmesini sağlamak için çeşitli eğitim ve kültür faaliyetleri düzenler,
 17. Beyaz Nokta Dernekleriyle hertürlü işbirliğini yaparak amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunur,
 18. Vakfın amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar ve işbirliği ağları oluşturulabilir.

Madde 5. VAKFIN, AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

Vakıf, amaçlarına ulaşmak için, kanuni sınırlamalar dışında, miktar ve değeri sınırsız olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satınalma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrımenkulü veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya, Vakfın amaçlarına aykırı olmamak ve o amaçlara kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya ölüme bağlı çeşitli tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz mal ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulabilecek bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak vakfın amaçlarına benzer faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları hariç diğer kuruluşlarla işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amaçlarına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa, işletme kurmaya, acentalık tesisine; Gayrımenkullerin intifa, sükna gibi gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu haklarını kullanmaya; Mevcut veya vücut bulabilecek gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatı almaya, muteber banka kefaletlerini kabule;

Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek maksadıyla gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye ve sair teminat iradesine;

Amaçlarına uygun şartlı bağışları kabule; Velhasıl, Vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için yararlı ve/ya gerekli görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Ancak; Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ve 5072 sayılı kanun ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Madde 6. VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI

Vakfın kuruluş mal varlığı, ekli listede isimleri geçen kişiler tarafından hizalarında belirtilen miktarlarda sunulan TL150 Milyon nakdi ve TL 110 Milyon ayni olmak üzere toplam TL 260.000.000.- (İkiyüzatmışMilyonLira) nakit ve ayni değer karşılığıdır.

Ayni katkıların değeri için mahkemece kabul edilecek nitelikte ekspertiz raporları geçerlidir.

Vakıf, bu ilk kuruluş mal varlığına ilave olarak gerek yurt içinden gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklarına sahip olabilir veya bu hakları herhangi hukuki bir yolla edinebilir.

Madde 7. VAKFIN ORGANLARI

Vakfın organları şunlardır:

 • Mütevelli Heyet
 • Denetleme Kurulu

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

Vakıf faaliyetinin gelişmesine göre, yukarıdaki asli organlar ve bu organların yetkileri değişmemek kaydıyla, çalışma alanları, görev ve yetkileri, toplantı ve karar alma usulleri, denetim yöntemleri, Yönetim Kurulunca hazırlanacak iç yönetmeliklerle düzenlenmek üzere herhangi uygun adlar altındaki çalışma grupları, Vakıf Senedinde değişikliğe gerek kalmaksızın kurulabilir.

Madde 8. MÜTEVELLİ HEYET

 1. Mütevelli Heyet Vakıf çalışmalarına özellikle ve öncelikle kaynak sağlayan, kaynakları geliştirmeye gayret gösteren ve kaynakların amaçlar doğrultusunda kullanılmasını temin edecek ve denetleyecek organları seçen ve değiştiren organdır. Vakıf Mütevelli Heyeti, her yılın olağan olarak Nisan ayında toplanır. Olağan Mütevelli Heyet, mütevellilerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla çalışmalarına başlar.
 2. Mütevelli Heyet; Kurucu Üyeler ile sonradan kabul edilen Üyelerden oluşur. Vakfa önemli hizmet, maddi, ayni vb.katkıda bulunan gerçek ve tüzel kişiler Yönetim Kurulunun kararı ile Mütevelli Heyete alınabilirler. Mütevelli Heyete, aralarından seçecekleri bir kişi başkanlık eder. Mütevelliliğe kabul ile ilgili düzenlemeler iç tüzükte belirtilir.
 3. Mütevelilik ve Mütevelli Heyet Başkanlığı süresizdir. Bu sıfat ancak;
  Gerçek kişilerde ölüm, tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin sona ermesi ile,
  Beyaz Nokta Derneklerinin bu adı kullanma hakkının Vakıf tarafından geri alınmasıyla,
  Kendiliğinden çekilmekle,
  T.C. Yasalarına göre kamu görevi yapmayı engelleyen bir suçtan hüküm giymekle sona erer. Sıfatı sona eren Mütevellinin, mali sorumlulukları, ayrılma dileğinin yapıldığı yarı hesap döneminin sonunda biter.
 4. Mütevelliler, noterde düzenleyecekleri bir belge ile, ölümlerinden sonra oy hakları ile birlikte bu sıfatı taşıyacak kişiyi belirleyebilirler. Aynı belgede, bu kişinin, Vakıf Kuruluş Senedi hükümlerini kabul ettiğine ve Vakıf amaçlarını benimseyip buna uygun bir tutum ve davranış içinde çalışacağına dair taahhüdünün de bulunması şarttır.
 5. Mütevelliler, Vakfa yaptıkları katkılara bakılmaksızın eşit oy hakkına sahiptirler. Mütevelli Heyetteki tüzel kişiler Mütevelli Heyet toplantısında, üçüncü şahıslara karşı temsil yetkisine sahip gerçek bir kişiyle temsil edilirler. Mütevelli durumundaki Beyaz Nokta Derneklerini ise her Derneğin Yönetim Kurulu üyelerinden biri temsil eder.

Madde 9. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI YÖNTEMLERİ

 1. Mütevelli Heyet, Vakıf Başkanlığının çağrısı ile her yıl Nisan ayında olağan toplantısını yapar. Vakıf Başkanlığının çağrısı ile gerekli durumlarda olağanüstü; Mütevelli Heyet oy sayısının en az dörtte birinin yazılı başvurusu ile veya Denetim Kurulu üyelerinin üçte iki çoğunluk kararı ile olağanüstü toplanır.
 2. Mütevelli Heyet, tarihi, yeri, saati ve gündemi, en az 7 (yedi) gün önceden, taahhütlü mektupla veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
 3. Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.
 4. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 7 (yedi) gün önceden, taahhütlü mektupla veya yazılı ya da elektronik posta ile geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bildirilir. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
 5. Mütevelli Heyet Toplantısı, Mütevelli Heyet Başkanının, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı açıklamasından sonra Vakıf Başkanı ya da Yardımcısı tarafından açılır. Başkanlık Divanı için bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir sekreter seçilir.
 6. Mütevelli Heyet toplantısında gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan mütevellilerin en az 1/10'u (onda biri) tarafırdan yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.
 7. Her Mütevellinin bir oy hakkı vardır. Toplantıya katılamayan mütevelli, birine vekalet verebilir. Bir kişiye birden fazla vekalet verilemez.
 8. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu 2(iki) oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Madde 10. MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Vakfın çalışmalarının, Vakıf amaçlarına uygunluğunu gözetmek, bunu teminen Vakıf Yönetim Kurulu Başkanını öneriler yoluyla yönlendirmek,
 2. Organların istek ve önerilerini karara bağlamak,
 3. Mevzuatta, Vakıf Senedinde ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak,
 4. Nisan ayı Mütevelli Heyet toplantısında gelecek dönem çalışma programını ve bütçesini onaylamak, Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile yedeklerini seçmek,
 5. Çalışma raporu, Bilanço ve Denetçiler raporu hakkında karar vermek,
 6. Vakıf kaynaklarını artırmaya çalışmak,
 7. Vakfın feshine ve mallarının tasfiyesine karar vermek.
 8. Bu Vakıf Senedinde belirtilen diğer görevleri yapmak.

Madde 11. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Vakfın temsilcisi ve yetkili yönetim organıdır. Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet toplantısında gizli oyla seçilen bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve Gelir Yaratma Direktöründen ibaret 8 (sekiz) kişiden oluşur.
 2. Yönetim Kurulunun 3 (üç) yedek üyesi olup Mütevelli Heyet Toplantısında seçilirler. Yedek üyelerin alacakları görevler Yönetim Kurulunca saptanır ve çalışma döneminin sonunda görevleri sona erer. Ancak, Yönetim Kurulunda boşalma olması halinde davet edilen yedek üye bu göreve gelir.
 3. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için 1 (bir) ay içinde Mütevelli Heyet toplantıya çağrılır,
 4. Yönetim Kurulu Nisan ayında göreve başlar ve 2 yıl süreyle görev yapar,
 5. Yönetim Kurulu her ay en az 1 (bir) kere toplanır. Gerektiğinde Başkanın çağrısı ile toplantı yapılabilir,
 6. Toplantı yeter sayısı yarıdan bir fazla olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu 2 ( iki ) oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.Yönetim Kuruluna çoğunluk oluşturmamak kaydıyla dışardan görevlendirme yapılabilir.

Madde 12. YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Vakfın amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Mütevelli Heyet kararlarını uygulamak. Yönetim Kurulu bu amaçla içinden bir Yürütme Kurulu görevlendirebilir. Yürütme Kurulu, Yönetim Kuruluna niyabeten görev yapar. Yürütme Kurulunun tüm işlemlerinden Yönetim Kurulu sorumludur,
 2. Yasalar, Vakıf Senedi ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak,
 3. Vakfı temsil etmek ya da bu konuda Kurul üyelerine yetki vermek, Başkan ya da Yönetim Kurulu üyelerinin önerdikleri konularda kararlar almak,
 4. Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçesini hazırlamak,
 5. Çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgesini hazırlamak,
 6. Denetleme Kurulu önerileri yönünde gerekli önlemleri almak,
 7. Mütevelli Heyet toplantılarının gün, saat ve yerini saptamak,
 8. İhtiyaç duyulan ve önerilen Çalışma ve Yönetim Komitelerinin oluşturulmasını kararlaştırmak, bunların çalışmaları hakkında karar vermek,
 9. Tüzük ve Yönetmelikler hazırlanması ya da değişiklik yapılması yönündeki komite/kurul çalışmaları hakkında karar vermek,
 10. Vakfın işlerini yürütecek personeli atamak ve işlerine son vermek. Gerekli gördüğü hallerde yetkilerinden bir kısmını Vakıf çalışanlarına devretmek. Gerektiğinde Vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi için dışarıdan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin etmek,
 11. Vakfın, kurulacak Beyaz Nokta Derneklerine üye olarak katılmasına karar vermek, Vakfın amaçlarıyla benzer faaliyette bulunan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan (5072 sayılı yasa hükümleri saklı kalmak üzere) yardım almak, onlarla işbirliği yapmak üzere anlaşmalar yapmak ve imzalamak,
 12. Mütevelliler Heyetinde alınan kararları ilgili yerlere duyurmak.
 13. Vakıf adına işletme ve/ya şirket kurmaya ve/ya şirketlere ortak olmaya, ayrılmaya karar vermek,
 14. Denetleme Kurulu'nun önerilerine göre Dernek(ler)in, isim ve amblem haklarını kullanmaları hakkında karar vermek
 15. Vakfın uluslararası çalışmalarda bulunması yönünde gerekli müracaatı yapmak üzere Vakıf Başkanına yetki verilmesi, yurtdışındaki kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde karar almak,
 16. Mütevelli Heyetteki eksilmelerin tamamlanmasını karara bağlamak

Madde 13. VAKIF BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Başkanının (Vakıf Başkanının) görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Vakfı ve Yönetim Kurulunu temsil etmek,
 2. Yönetim Kurulu gündemini belirlemek, üyelerini toplantıya çağırmak ve çalışmaları yönetmek,
 3. Vakıf çalışmalarının etkinliğini sağlamak,
 4. Vakıf mütevellileri arasındaki uyum ve güveni sürdürmek, pekiştirmek,
 5. Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
 6. Bu vakıf senedinde belirtilen diğer görevleri yapmak,

Madde 14. DENETLEME KURULU

Vakfın yetkili denetim organı olan Denetleme Kurulu, iki (2) asıl ve bir (1) yedek üyeden oluşur. Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır. Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Vakfın bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde enaz altı ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek,
 2. Yönetim Kurulunca düzenlenen gelecek çalışma dönemine ilişkin çalışma programı ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak kanı ve önerilerini belirtmek,
 3. Yönetim Kurulunca düzenlenen mali rapor ile bilanço ve gelir gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyete sunmak üzere Yönetim Kuruluna iletmek,
 4. Dernek çalışmalarının, Beyaz Nokta ilke ve amaçlarına uygunluğu hakkında incelemeler yapmak, bulgularını ve ilgili Dernek(ler)in Beyaz Nokta isim ve amblemini kullanmaya devam edip etmemesi hakkındaki görüşlerini bir raporla Yönetim Kurulu'na sunmak.
 5. Gelir Yaratma Komitesinin raporlarını incelemek ve görüşlerini Mütevelli Heyete bildirmek,
 6. Gelir Yaratma Komitesine mali mevzuatla ilgili hukuki yardımda bulunmak,

Madde 15. TAMAMLAYICI OLUŞUMLAR VE GÖREVLİLER

Tüzük Kurulu, Gelir Yaratma Komitesi vbg. Çalışma ve yönetim komiteleri Vakfın tamamlayıcı oluşumları olup, bunların teşkili ile toplantı ve çalışma esasları Vakıf İç Tüzüğü' nde belirlenir

Madde 16. ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI

Vakfın çalışma dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Çalışma dönemini kapsayan bütçe uygulamasında, giderlerin gelirlere denk ve gerçekçi olması; ödeme yükümlülüklerinin bütçeyi aşıp gelecek yıllara geçmemesi; gelir ve ödenek çizelgelerindeki bölüm ve maddeler dışı işlem yapılmaması, bölümler arasında Yönetim Kurulu kararı ve bölüm maddeleri arasında Başkanın kararıyla aktarma yapılması zorunludur.

Başkan ve Yönetim Kurulu harcama yetkileri ve tutarları, gelirlerin sağlanma biçimleri, kasada kalacak para tutarı, bütçe aktarma yetkileri gibi konular “Çalışma Dönemi Bütçe Yönetmeliği” nde gösterilir.

Madde 17. VAKIF GELİRLERİ

Vakfın, mütevellileri tarafından vakfedilen nakdi ve/ya ayni değerler dışındaki gelirleri aşağıda gösterilmiş olup;

 1. Vakıfça yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetten sağlanan gelirler,
 2. Vakfın mal varlığından elde edilen gelirler,
 3. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan,
 4. İlgili mevzuat çerçevesinde yetkili makamların izniyle, Vakıf ile amaç birliği ya da ilgisi olabilecek yurt içi ve yurtdışı kaynaklardan sağlanabilecek (5072 sayılı yasa hükümleri saklı kalmak üzere) işbirliğinden nakdi, ayni ve diğer tür katkı ve destekler,
 5. Vakfın sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallar ile isim ve amblem hakları, telif hakkı vs. nin kullandırılmasından elde edilecek gelirler,
 6. Sponsorluk yoluyla sağlanacak gelirlerden oluşur.

Madde 18. GELİR VE GİDERLERDE USUL

 1. 4962 Sayılı kanunun 20. Maddesi hükmü uyarınca; vakfın yıllık gelirlerinin en az 2/3si nev’i itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yeralan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesi doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.
 2. Vakfın, gelirler maddesinde yer alan her türlü gelir, o dönemin çalışma programı ve bütçesinde belirtilen şekilde, alındı belgesi ile toplanır. Yönetsel ve diğer çalışmalar gözönünde tutularak, çalışma dönemi bütçesinin giderler çizelgesinde bölümler ve maddeler olarak gösterilen giderler; fatura, alındı belgesi ya da harcama tutanağına bağlanarak ve harcama yetkisine göre Başkan ya da Yönetim Kurulunun oluru alınarak yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi, özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.Vakıf adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişiler Yönetim Kurulunca belirlenir.
 3. Bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede Yönetim Kurulunca görevlendirilecek 2 (iki) kişinin imzası bulunur.

Madde 19. VAKFA VERİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI

Vakıf Başkanına,Yönetim Kurulu Üyelerinden, Denetim Kurulu Üyelerinden, tamamlayıcı oluşumlardaki görevlilerden ve vakıf çalışanlarından birine veya fazlasına ücret, pirim, ve benzeri maddi karşılıklar verilebilir. Vakıf Başkanı ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek karşılıklar Mütevelli Heyet tarafından, diğerleri Vakıf Başkanı tarafından kararlaştırılır. Ancak, maddi karşılık verilmediği takdirde de bu görevlilerin Vakıf işlerini sürdürmek için yapacağı yolculuk, temsil giderleri vb. masraflar Vakıfça karşılanır. Gerek ücret veya pirim gibi karşılıkların, gerek görev masraflarının belirlenmesinde, özel kesimce uygulanan rayiçlerin orta düzeyi emsal alınır. (Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2'nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir)

Madde 20. İSİM VE SİMGELERİN KULLANILMAZLIĞI

Vakıf mütevellilerinin ölüm dışında herhangi bir biçimde üyelikten ayrılması ya da çıkarılması hallerinde, Beyaz Nokta ismi ve onu simgeleyen amblem, bayrak, rozet gibi araç ve gereçler ile belgeleri hiçbir biçimde kullanamazlar.

Madde 21. İSİM VE AMBLEM HAKLARI

Vakıf isim ve ambleminin kullanım hakkı ve kullandırma yetkisi, Beyaz Nokta Vakfına aittir. İsim ve amblem haklarını kullandırma şartları Vakıf İç Tüzüğü’nde belirtilir.

Madde 22. VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ

Vakıf Senedi, Yönetim Kurulunun önerisi ya da Mütevelli Heyetin en az 1/5'inin yazılı başvurusu ile ve Mütevelli Heyete katılan üyelerin 2/3 açık oy çoğunluğu ile Mütevelli Heyet tarafından değiştirilebilir. Değiştirilen Senet için Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli işlemler tamamlandıktan sonra değiştirilmiş senet yürürlüğe girer. Değişiklik önerileri enaz 10 (on) gün önce Mütevellilere gönderilmedikçe Mütevelli Heyet Toplantısında görüşme yapılamaz.

Madde 23. FESİH

Vakıf, özellikle fesih için çağrılmış bulunan Mütevelli Heyetin enaz 2/3'ünün hazır bulunacağı olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantısında, toplantıya katılan üyelerin 2/3 açık oy çoğunluk kararı ile feshedilebilir.

Bu suretle çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Mütevelli Heyet toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak mütevellilerin sayıları ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak, böylelikle yapılan toplantı ve görüşmeler sonunda fesih hakkındaki kararın, hazır bulunan mütevellilerin 2/3 açık oy çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Tasfiyeyi, Tasfiye Kurulu olarak Yönetim Kurulu yapar, artan para ile taşınır ve taşınmaz mallar Yönetim Kurulunun uygun göreceği Beyaz Nokta Derneklerinden birisine, bu da mümkün olmadığı takdirde herhangi kamu yararına bir Vakıf veya derneğe verilir.

Madde 24. HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Vakıf senedinde hüküm eksikliğinin bulunması durumunda, Türk Medeni kanunu ile ilgili tüzük hükümleri uygulanır.