Bulunduğunuz sayfa :

Ana Sayfa >> Hakkımızda >> İç Tüzüğümüz

MÜTEVELLİ HEYET VE TAMAMLAYICI OLUŞUMLAR
Bu yazıda adı geçen belgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Link 1: BN’ya hizmet ve Katkıların Karşılığı

Link 2: Gönüllü Başvuru Formu

MADDE 1. KAPSAM
BNGV çalışmalarının T.C Yasaları, BNGV Senedi ve genel kabul görmüş uygulamalar bu iç tüzük kapsamını oluşturur.

MADDE 2. KISALTMALAR
BN : Beyaz Nokta
BNGV : Beyaz Nokta Gelişim Vakfı
BNGD : Beyaz Nokta Gelişim Derneği
BNDG : Beyaz Nokta Duyarlık Grubu
UGG : Uyum ve Güven Grup(ları)
ÜGK : Üyelik Geliştirme Komitesi

MADDE 3. AMAÇ
BNGV’ na üye olacakların seçimleri ve mevcut üyelerin BN Kültürü'ne uyumlarının sağlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde izlenecek usulleri bu iç tüzükle tanımlamaktır.
Burada BN Kültürü deyimiyle kastedilen şudur: BN Kültürü, BN İlke ve Amaçları ile BN Akılcılığı'nın en önemli özelliği olan “sorunlara değil, onlara yol açan nedenlere bakmak” kuralının oluşturduğu ortak anlayış ve bu ortak anlayışı tamamlayan çeşitli ritüellerdir.
Bunlardan yazılı olanlar ile bu ortak anlayışın gelişmesine yardımcı olabilecek dokümanların okunarak ya da diğer yollarla benimsenebilmesi mümkün ise de, yazılı olmayan tutum ve davranış kalıplarının benimsenmesi için tek yol, bu kültürü evvelce almış olanların yeni gelenlere aşılamasıdır. Bu yönetmeliğin ana amacı, BN örgütü üyeleri arasında mevcut olması arzu edilen bir sosyal kontratın kağıda dökülebilecek bir kısım maddelerini tanımlamaktır.

MADDE 4. MÜTEVELLİ HEYET
Mütevelli Heyet Vakıf çalışmalarına özellikle ve öncelikle kaynak sağlayan, kaynakları geliştirmeye gayret gösteren ve kaynakların amaçlar doğrultusunda kullanılmasını temin edecek ve denetleyecek organları seçen ve değiştiren organdır.

 1. Mütevelli Heyet; Kurucu Üyeler ile sonradan kabul edilen Üyelerden oluşur. Vakfa önemli hizmet, maddi, ayni vb. katkıda bulunan gerçek ve tüzel kişiler Yönetim Kurulunun kararı ile Mütevelli Heyete alınabilirler. Mütevelli Heyete, aralarından seçecekleri bir kişi başkanlık eder.
 2. Mütevelli sayısında herhangi bir nedenle eksilme olursa Yönetim Kurulunun kararı ile sayı tamamlanır.

MADDE 5. ÜYELİK TÜRLERİ
BNGV Üyelik türleri şunlardır; Mütevelli Heyet (Kurucu Üyeler), Tabii Üyeler, Onursal Üyeler ile Üyeler şeklindedir.

 1. Kurucu Üyeler: Vakfın kuruluşunda yer alan veya sonradan katılan tüzel veya gerçek kişilerden oluşur.
 2. Tabii Üyeler : T.C Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık görevlerini yapmış olanlar BNGV tabii üyeleridir. Tabii üyelerde, giriş bağışı ve yıllık bağış zorunlu değildir. Mütevelli üyelerle eşit haklardan yararlanırlar.
 3. Onursal Üyeler: BN vizyon ve misyonuna katkıda bulunmuş ya da katkıda bulunmayı taahhüt eden kişi ve kurumlar Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye olabilirler. Onursal Üyelerde giriş bağışı ve yıllık bağış zorunlu değildir. Kurucu Üyelerle eşit haklardan yararlanırlar.
 4. Üyeler: Kurumsal ve bireysel üyeler şeklindedir.
  • Kurumsal Üyeler: Tüzel kişiler Kurumsal Üyeler olarak Vakfın Üyesi olabilirler. Yetkili organlarının atayacakları temsilci aracılığıyla Vakıf’ta temsil edilirler. Minimum 20 Cumhuriyet Altını karşılığı tutarında nakdi, ayni ya da hizmet katkısı olmak üzere giriş bağışı öderler. Ayrıca üyeliğe girişi takibeden yıldan itibaren 5 Cumhuriyet Altını karşılığı bağışı her yıl öderler.
  • Bireysel Üyeler: Bireyler de Vakfın Üyesi olabilirler. Bireysel Üyeler minimum 5 Cumhuriyet Altını karşılığı nakdi, ayni ya da hizmet katkısı olmak üzere giriş bağışı öderler. İlaveten takibeden yıldan itibaren 1 Cumhuriyet Altını karşılığı bağışı her yıl öderler.

MADDE 6. GÖNÜLLÜLER
Gönüllüler; Yetişkin Gönüllüler ile Öğrenciler olmak üzere 2 gruptur. BN örgütlenmesi ve etkinliklerinde hizmet etmeye gönüllü olan kişilerdir. Başvurusu kabul edilen gönüllüler oryantasyon eğitiminden sonra etkinlik ve projelerde görev alabilirler. Yetişkin Gönüllüler her yıl 100 TL bağış yapmayı taahhüt ederler. Öğrenciler vakfın etkinliklerinde daha çok emeği ile katkıda bulunması beklenen destekçiler olduğundan maddi katkıda bulunma şartı aranmaz. Vakfa yapılan tüm katkılarda BN Hizmet ve Katkı Karşılıkları Yönergesi dikkate alınır.

MADDE 7. UYGULAMA
BNGV Üyelik koşulları, üyeliğe kabul işlemleri ile ihtiyaç ve talebe göre oluşturulacak tamamlayıcı oluşumlar bu iç tüzük ve eklerinde açıklandığı biçimiyle uygulanır.

MADDE 8. YÜRÜTME YETKİSİ VE YÜRÜRLÜK
Bu iç tüzük Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer ve Üyelik Geliştirme Komitesi ile Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

EK-1 ÜYELİĞE KABUL KOŞULLARI
On sekiz yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanma hakkına sahip, iyi ünlü, karakterli ve toplumda yeri olan bir iş ya da meslek sahibi kişiler BNGV'na üye olabilirler. Ancak, özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak kaydıyla:

 1. Anayasa mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile Sayıştay meslek mensupları, savcı yardımcıları, hakim ve savcılar, bağlı bulundukları kuruluşların izniyle,
 2. Mülki idare amirliği hizmetine giren kadrolarda çalışanlar; Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları; resmi öğretim kurumları mensupları; özel kanunlarında dernek kuramayacakları belirtilen kamu görevlileri, ilgili bulundukları bakanlıkların saptayıp duyurdukları dernekler arasında bulunması durumunda, BNGV'na üye olabilirler.
 3. Kanunların vakıf ve derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler ile aşağıda gösterilen,
  1. Yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle hükümlü bulunanlar,
  2. Devletin kişiliğine karşı suç işleyenlerle bu suçların işlenmesini açıkça kışkırtma suçlarından biriyle hükümlü bulunanlar,
  3. Kamu düzeni aleyhine işlenen suçlar ile kalpazanlık suçlarından biriyle hükümlü bulunanlar,
  4. Yasal olmayan her türlü duyuru ve reklam eylemlerini siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten hükümlü bulunanlar, üye olamazlar.
  5. Kurulması yasaklanmış dernekleri kuranlar ve yönetenleri ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaları sebebiyle mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri, üye olamazlar.

EK-2: ÜYELİĞE GİRİŞ VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

ÜYELİĞE ÇAĞRI VE ÖNERİCİ
BNGV’na üye olarak kabul edilmek, üyelerden birinin önerisi üzerine ancak üyeliğe çağrı ile olabilir. Önerilen adayın;

 1. T.C. yasalarına, BN amaç ve ilkeleriyle tüzük ve yönetmelik hükümlerine bağlı kalacağına, toplantılara katılacağına, BN çalışmalarında etkin olacağına, ödentilerini muntazaman ödeyeceğine, özel, aile ve de iş yaşantısında tutum ve davranışları ile örnek ve güvenilir bir insan olacağına dair, kesin inanç sahibi olması,
 2. Önericinin, BN vizyon, misyon ve değerlerine uygun adaylara öneride bulunması ve bir yıl süre ile önerdiği adayının maddi ve manevi kefaletini kabul etmesi şarttır.

Giriş İşlemleri
Üyeliğe girmede aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır:

 1. Üyelik Hedefleri Açıklanır: EK-1de belirtilen vasıfları haiz BNGV’na üye olmak isteyen adaya BNGV veya BNGD’nin bir üyesi tarafından BNGV çalışma dönemi programındaki hedefleri göz önüne alarak yapılabilecek çalışmalar konusunda bilgi verilir.
 2. Öneri Yapılır: Aday üyeliği hakkında bilgi sahibi kılındıktan sonra öneren üye ile birlikte "ÜYE BAŞVURU FORMU" doldurulur.
 3. İnceleme Yapılır: Üyelik Geliştirme Komitesi (ÜGK), aday hakkında iş, konut ve BN çevresinde gerekli araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra bulgularını Yönetim Kuruluna arz eder.
 4. Adaylık Kararı Alınır: Yönetim Kurulunda adayın BNGV'na üye olabileceği kanısının oluşması üzerine öneren üyeye aday üye kararı bildirilir. Yönetim Kurulunun üyeliğinin reddine ilişkin kararları kesin olup, itiraz edilemez.
 5. Toplantılara Davet Edilir: Aday üye öneren üye ile birlikte veya kendisi BN Toplantılarına katılmak üzere davet edilir, ismi BN toplumuna duyurulur.
 6. Üyeliğe Davet edilir: Adayın en az üç periyodik toplantıya, çalışmalarıyla katılmasından sonra edindiği bilgiler ve üyelik bilinci yönünde BNGV’na üye olarak katılma istek ve inancını belirtmesi kendisinden istenir. Adayın; üyelik isteğini belirtmesi üzerine BN üyelerinin varsa görüşlerini göz önüne alarak Üyelik Geliştirme Direktörlüğü tarafından bir yazıyla "ÜYE" olarak davet edilir.
 7. BN Üyesi Tanıtma Oturumu Yapılır: Adaya BN'yı tanıtma eğitimi verilir ve tüm maddi yükümlülükler anlatılır. Adayın bunları kabul etmesi ile son üyelik işlemleri başlar.
 8. Üyeliğine Karar Verilir: Adayın, üyelik isteğini "Üye Bilgi Formu"nu imzalayarak gerekli belgeleri vermesi (ikametgah, nüfus sureti, 6 adet yeni çekilmiş resim ve üye bilgi formu) üzerine, zorunlu nedenler ve gerekçeler hariç en geç otuz gün içinde Yönetim Kurulu üyelik hakkında kararını verir.
 9. Ödentiler Tahsil Edilir: Üye adayının üyeliğinin onaylanması üzerine, bağış taahhütleri alınır. Bu işlemler tamamlanmadıkça üyelik sıfatı kazanılamaz.
 10. Giriş Töreni Yapılır: Bütün işlemleri tamamlanmış bulunan adayın üyeliğe giriş töreni, usulüne uygun olarak ve kendisini etki altında bırakacak biçimde organize edilir ve üyelik andı yapılır. Bunu takiben üyeye, "ÜYE KİMLİK KARTI" verilir.
 11. Eğitim Programı Düzenlenir: Yeni Üye'nin BN'yı daha iyi bilmesi için BN Örgüt İçi Eğitim Programları'na katılması sağlanır.
 12. Faaliyete Katılması Sağlanır: Yeni Üye'ye BN Komitelerinde görev verilir ve çalışmalara davet edilerek faal olması sağlanır.

EK-3 ADAY ÜYENİN BN KÜLTÜRÜNE ORYANTE EDİLMESİ
Misafirlik döneminin ana amacı, Aday'ın görev ve sorumluluklarını, yerine getirilmesi gereken ritüelleri öğrenmesi, ama bunlardan daha da önemlisi, BN örgütünü diğer örgütlerden ayıran özelliklerin öğrenilip benimsenmesidir. Bu, şu yollarla gerçekleştirilir:

 1. Örgüt Amaçlarının Benimsenmesi
  BN Dernek Tüzüğü ve BNGV Senedi'nde BN amaçları verilmiştir. Aday Üyeye yardımcı olacak bir partner belirlenir. Kimin partnerlik edeceği Vakıf, Dernek veya Üyenin önerisiyle belirlenir. Partner, bu amaçların Aday tarafından TAM anlaşılmasını sağlamaktan sorumludur. Aday ise, bunları istekle öğrenip benimsemeye çalışmaktan koşulsuz olarak sorumludur.
 2. Yayınlardaki Bilgilerin Özümlenmesi
  BN amaçlarını, ilke ve araçlarını çeşitli ayrıntılarda açıklayan yayınlar ile BN Kültürü'nün birer tamamlayıcısı olarak okunması önerilen yayınların özümlenmesini sağlamaktan yine Aday ve Partner müştereken sorumludurlar.
 3. Partner -Aday Beraberliği
  Bir ilke olarak, misafirlik süresi içinde Aday, mümkün olabilen azami ölçüde Partner'i ile birlikte bulunmak ve böylece yazılı olmayan ama özümlenmesi gerekli olan tutum ve davranışları almak zorundadır. Bu koşul uyulması bir miktar güç, fakat yararlıdır.
 4. Güçlüklerin Birlikte Aşılması
  Bütün olumsuz görüntüsüne rağmen, insanları birbirlerine yaklaştıran faktörlerden birisi “müşterek sıkıntılar” dır. Bu tür sıkıntılı zamanlar, bir bakıma bir eğitim gibi algılanabilirse, katlananların kazanacakları şeyler mutlaka olacaktır. Dayanışma hissinin oluşması için en uygun atmosfer bu tür müşterek sıkıntılardır. Bu sıkıntılar, çok dar zamana sıkıştırılmış bir proje, başarılamayan bir iş, umulmayan bir güçlük ya da bir maddi sıkıntı olabilir. Bu sıkıntıları, kişiler arası ilişkilerin gerginleşmesine yol açacak biçime getirmek mümkün olduğu gibi, dayanışmayı güçlendiren biçimde kullanmak da mümkündür.
 5. “Ne olduğunu” değil, “niçin olduğunu” anlamaya çalışmak
  En olumlu olayların dahi eleştirilebilecek yanlarını bulmak mümkündür. Eleştiriler, çeşitli nedenlerle birikmiş kızgınlıkların içine saklanabileceği elbiseler olarak kullanılabilir. Bu durumda eleştiri, yıkıcı bir araçtır. Bunun yerine, eleştirilen olayların nedenlerini birlikte arayıp, onlara birlikte çözümler geliştirmeye çalışmak, müşterek bir kültür yaratmanın en etkin yollarından birisidir.
 6. Birbirini tanımaya çalışmak
  Birbirini tanımaya çalışmak, müşterek hayatın en esaslı araçlarından birisidir. Birbirine anlamsız, hatta saldırgan gelen davranışların ardındaki gerçekleri tanıdıkça, insanlar arasındaki sürtüşmeler sempatilere dönüşebilir. Bunun yolu ise “bir arada bulunmak” ve “birbirini dinlemek” tir. Dinleme, insanların en güç yapabildiği, çoğu zaman yapamadığı ya da taklidini yaptığı bir iştir. Bunu teminen, mümkün olan fırsatlarla beraberlikler sağlamak, seyahat etmek, eğlenmek etkin birer araç olabilir.
 7. Duyarlık Eğitimi (Sensitivity Training)
  Dernek veya Vakıf Üyeleri arasında bir müşterek kültür yaratmanın etkin yollarından birisi de Üyeleri bir Duyarlık Eğitimi'ne* tabi tutmaktır.
  Bu başlıklar altında sıralanan ilkeler, müşterek bir BN Kültürü yaratmayı mutlaka sağlayan değil, ancak onu kolaylaştıran unsurlardır. Unutulmaması gereken bir nokta, her insanın ve her durumun “kendine özgü” olduğudur. Kişiler, kendilerine, karşılarındakilere ve duruma göre yeni araçlar keşfetmeye çalışmalıdırlar.

EK-4: ÜYELİKTE SÜRE VE SONA ERME
Mütevelli Heyet Üyeliği ve Başkanlığı süresizdir. Bu sıfat ancak;

 1. Gerçek kişilerde ölüm, tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin sona ermesi ile,
 2. BND' lerinde bu adı kullanma hakkının BNV tarafından geri alınmasıyla,
 3. Kendiliğinden çekilmekle,
 4. T.C. Yasalarına göre kamu görevi yapmayı engelleyen bir suçtan hüküm giymekle sona erer.

Sıfatı sona eren Kurucu Üyenin, yapmış olduğu ödentiler geriye verilmez. Üyelerin mali sorumlulukları, ayrılma dileğinin yapıldığı yarı hesap döneminin sonunda biter. Mütevelli Heyet Üyeleri, noterde düzenleyecekleri bir belge ile ölümlerinden sonra oy hakları ile birlikte bu sıfatı taşıyacak kişiyi belirleyebilirler. Aynı belgede, bu kişinin, BNGV Kuruluş Senedi hükümlerini kabul ettiğine ve BNGV amaçlarını benimseyip buna uygun bir tutum ve davranış içinde çalışacağına dair taahhüdünün de bulunması şarttır.

EK-5: TAMAMLAYICI OLUŞUMLAR
Çalışma, danışma ve yönetim komiteleri gibi tamamlayıcı oluşumlar ihtiyaca ve Mütevellilerden gelen talebe göre oluşturulur. Üyelik Geliştirme Komitesi, Danışma Kurulu, BNGV ihtiyacına binaen oluşturulmasında fayda görülen ilk oluşumlardır.

 1. ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ Üyelik Geliştirme Komitesi (ÜGK) dönüşümlü olarak üçer yıllık süreler halinde hizmet verecek üç üye tarafından oluşturulur. Başlangıçta bir üye bir yıl, ikinci üye iki yıl ve üçüncü üye de üç yıl hizmet verir. Böylece her üye üç yıl komitede kalmış olur. Seçilen bir üye, ilk yıl komite üyesi, ikinci yıl Başkan Yardımcısı, üçüncü yıl da Başkan ve Yönetim Kurulunda Üyelik Geliştirme Direktörü olarak görev yapar.
  Üyelik Geliştirme Direktörü, Üyelik Geliştirme Komitesinin Başkanıdır. Bu görevin sorumlulukları şunlardır:
  1. BN için bir büyüme programı geliştirmek ve bu programı Yönetim Kuruluna sunmak,
  2. Toplantılarda yapılacak özendirmelerle, yüksek nitelikli yeni üye girişini sağlamak,
  3. Bir BN Kültürü oluşturmak üzere iç ve dış eğitim çalışmalarını planlamak ve yürütülmesini gözetmek.
  Üyelik Geliştirme
  BN Örgütünün sağlıklı büyümesine üyelik kalitesinin istenilen yönde gelişmesine imkan verecek ve ihtiyaçlarına uygun bir "Üyelik programı" çalışma döneminin başında hazırlanmalıdır. Üyelik geliştirmede asıl olan, üyelerin periyodik toplantılara sürekli katılmaları ve katılma oranının daima yüksek tutulmasıdır. Bu sonuca ulaşabilmek için üyelerin en iyi biçimde izlenmesi ve ilgilenilmesi gerekir. buna karşın devamsızlıkta direnen üyelerin kayıtlarının silinmesi ile eksilen sayıyı yeniden alınacak üyelerle tamamlamak üyelik geliştirme programlarını oluşturur.

  BN toplumuna BN ilkelerini benimsemiş ve cemiyetin üst noktalarında bulunan vasıflı kıymetleri kazandırmak politikası yanında, kazanılan değerleri kaybetmemek de aynı önemde bir politika olmalıdır. Bu politikanın oluşturulması için;
  • Zaman ve mekan unsurları
  • Sosyo-ekomik koşullar
  • BN saygınlığı
  • BN' nın tanımı ve icraatı
  • Örgüt Mensupları
  gibi faktörlerin önemi küçümsenemez.

  BN Örgüt Yönetimleri'nin BN Kültürü'nü Yayma Görevleri
  Üyelik Geliştirme Komitesinin yanısıra BN yönetim kademelerinde görev alan çeşitli kişilerin çok önemli bir görevi, bu dokümanda tanımlanan BN Kültürü'nü tam olarak özümsemek ve bilahare de birlikte çalıştıklarına bunu aktarıp benimsenmesini sağlamaktır. Bunu teminen yönetimler bir “Sosyal Ada” ortamında yeter sayıda oturum yaparak BN kültürünü özümseme ve üyelik geliştirme çalışmalarını sürdürürler.
 2. DANIŞMA KURULU
  Danışma Kurulu Üyeleri, üyelik süresi birer yıl olmak üzere Vakıf Başkanı tarafından seçilir. Süresi uzatılmayan üyelik kendiliğinden sona erer. Tüzel kişiler, Danışma Kurulunda kendilerince önerilecek ve Başkan tarafından kabul edilecek gerçek kişiler tarafından temsil edilir.
 3. GÖNÜLLÜLER KOMİTESİ
  Gönüllü Başvuruları
  BN’ya gönüllü olarak katılmak isteyenler www.beyaznokta.org.tr sitesindeki gönüllü başvuru formunu doldururlar. Kabul edilen adaylar varsa bağış taahhütlerini vakfın banka hesabına yatırırlar.
  Gönüllülere sağlanan imkanlar
  1. BN yayınları ile konferans, seminer ve diğer etkinliklerine ücretsiz katılım
  2. Vakıf projelerine ve diğer etkinliklerine katılmak isteyenlere proje ve faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yapılır. Buna göre katılmak istedikleri konu(ları) belirleyip vakfa bildirdiklerinde vakıf kendilerine bir çalışma planı sunar.
  3. Aynı ilden gönüllü ya da üye sayısı 10 kişiye ulaşınca grup olarak kendilerine Beyaz Nokta’yı tanıtan bir sunum yapılır, Grup üyeleri bu tanıtım sonucunda seçeceği bir konuda çalışma yapmak üzere bir BN Uyum ve Güven Grubu oluştururlar. Grubun işleyişi konusunda gerekli bilgi desteği vakıf tarafından sunulur.
  Gönüllü Komitesi oluşumu ve çalışmaları
  Beyaz Nokta’ya gönüllü katılımını artırmak, gönüllü hizmetlerini geliştirmek üzere Gönüllüler Komitesi oluşturulmuştur. Gönüllüler komitesi en az 3 en çok 7 gönüllüden oluşur. Komite gönüllü olmaya aday kişilere ulaşma, bu kişilere BN’yı tanıtma, onlar için eğitimler ve sosyal etkinlikler düzenleme konularında çalışmalar yapar. Komite kendi arasında iş bölümü yaparak gönüllü adayları ile BN’ya yeni katılmış gönüllülere yönelik şu çalışmaları gerçekleştirir:
  1. Vakıf projelerine ve diğer etkinliklerine katılmak isteyenlere proje ve faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yapılır. Buna göre gönüllüler katılmak istedikleri konu(ları)belirleyip vakfa bildirdiklerinde komite kendilerine bir çalışma planı sunar.
  2. Aynı ilden gönüllü ya da üye sayısı 10 kişiye ulaşınca grup olarak kendilerine Beyaz Nokta’yı tanıtan bir sunum yapılır, Grup üyeleri bu tanıtım sonucunda seçeceği bir konuda çalışma yapmak üzere bir BN Uyum ve Güven Grubu oluştururlar. Grubun işleyişi konusunda gerekli bilgi desteği vakıf tarafından sunulur.